FOUNDATION

MADDE 1: Vakfın adı Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’dır. Kısa adı “GAGEV”dir.

DEYİMLER:

MADDE 2: Bu senette kullanılan deyimlerden:
Vakıf : Gaziantep’i Geliştirme Vakfını,
Vakıf Başkanı : Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nı
Vakıflar Tüzüğü : 21.08.1970 tarihi ve 13586 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış Olan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Yönetmeliği.

1. Valilik : Gaziantep Valiliğini (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)
2. Büyükşehir Belediyesi : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni
3. GTO : Gaziantep Ticaret Odası’nı
4. GSO : Gaziantep Sanayi Odası’nı
5. GTB : Gaziantep Ticaret Borsası’nı
6. G.İhr. Bir. : Güneydoğu İhracatçılar Birliği’ni
7. G.Esn. Od. Bir. : Gaziantep Esnaf Odaları Birliği’ni
8. OSB : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ni ifade eder.

MERKEZ:
MADDE 3:
Vakfın merkezi İncilipınar Mah. Şehit Mehmet Öter Caddesi No:6 Kat:2 Şehitkâmil / Gaziantep’ dir. Vakıf yasa ve tüzüklere uygun olarak Mütevelli Heyet Kararı ve Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şubelerin yapacakları işler ve yetkileri mütevelli heyeti kararı ile belirtilir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 4:
Vakıf, “Gaziantep’i Geliştirme Vakfı” adını taşısa da, vakfın varlık nedeni öncelikle Gaziantep olmak üzere tüm toplumun genelinde sürekli gelişime katkı sağlamak ve sürekli gelişim yolunda devletin kamu hizmet yükünü azaltacak girişimlerde bulunmak, bu konularda ki girişimlere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların ilgisini artıracak tanıtma ve teşvik çalışmaları yapmak, ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara yardımcı olmak, münferiden veya müştereken bu çalışmaların içinde yer almak, sorumluluklar üstlenmek, böylece Gaziantep merkez olmak üzere, toplumun genelinde gelişime katkı sağlarken gelişmişlik için çaba göstermek, dış ilişkilerin, bankacılığın ve sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir ortamda ekonomik canlılık kazandırmanın yanı sıra sosyo ekonomik yönden gelişmemiş olan kırsal bölgelerdeki fakir ve muhtaç kişilere gıda ve benzeri yardımlarda bulunmak, öğrencilerin eğitim hayatlarının devamlılığının sağlanması amacıyla kendi başına veya başka paydaşlarla ayni, maddi katkı sağlayıcı projeler yürütmek, destek sağlamanın yanı sıra üniversite, enstitü, yurt, misafirhane, külliye, kampüs, yerleşke, araştırma merkezleri, teknopark, arge ve inovasyon ofisleri kurmak, işletmek, devamlılığını sağlamak, var olan organizasyonlara katkıda bulunmak; tarih, tarım, çevre-ağaçlandırma, turizm, spor, sağlık, sosyal yardım, kentleşme, sanayileşme, istihdam, kültür ve sanat, vatandaşlık bilincinin gelişimi, ekonomi, iç ve dış göç konularında toplumun bilgilendirilmesine ve sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, dezavantajlı grupların uyumu-topluma kazandırılması konularında etkinliklerde bulunmak; başta yükseköğretim kurumları olmak üzere örgün ve yaygın eğitim kurumları, çıraklık ve mesleki eğitim kurumları ile birlikte iş birliği ve koordinasyon içerisinde toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak; taşımacılık, uzay ve havacılık konularında yerel, ulusal, uluslararası alanda münferiden veya müştereken girişimlerde bulunmak, sorumluluklar üstlenmek ve sorumluluklarını kısmi, külli olarak yerine getirmek amacıyla organizasyonlar, şirketler, birlikler, kooperatifler, okullar ve platformlar kurmak ve işletmektir.

a) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun Eğitim hizmetlerinin daha iyi bir düzeye yükseltilmesi için alınması gereken her türlü çalışmalara katkıda bulunmak. Öğrencilerin eğitim hayatlarının devamlılığının sağlanması amacıyla kendi başına veya başka paydaşlarla ayni ve maddi katkı sağlayıcı projeler yürütmek, destek sağlamanın yanı sıra üniversite, enstitü, yurt, misafirhane, külliye, kampüs, yerleşke, araştırma merkezleri, teknopark, arge ve inovasyon ofisleri kurmak; işletmek, devamlılığını sağlamak, var olan organizasyonlara katkıda bulunmak, münferiden veya müştereken bu çalışmaların içinde yer almak, ayni ve maddi katkı sağlamak, projeler üstlenmek veya projelerde yer almak, ortaklıklar ve girişimlerde yer almak veya işletmek ve tüm bu süreçler için idari, mali ve hukuki sorumluluklar üstlenmek.

b) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun Sağlık hizmetlerinin daha iyi bir düzeye kavuşması açısından her türlü maddi ve ayni katkıda bulunmak. Bu amaçla hastane, üniversite, araştırma merkezleri, bilgilendirme ofislerini kendi başına veya başka paydaşlarla kurmak, işletmek, katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar, şirketler, birlikler, kooperatifler, platformlar kurmak.

c) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun Turizm açısından tarihini, bulunduğu bölgenin ve çevre illerin turizm ve kültürel potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtım hizmetlerini yürütmek.

ç) Gaziantep ve çevresinde olmak üzere tüm toplumda yaşayan Gençlerin her türlü aktif Spor hayatına katılmalarını sağlamak. kulüpler ve okullar kurmak, eğitimler düzenlemek, spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.

d) Engellilerin toplumsal hayata uyum sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak.

e) Sosyal hayatın gelişimini takip edip, gerekli şekilde uyum sağlanmasına çalışmak.

f) Meydana gelebilecek iç ve dış göçlerle ilgili olarak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI:

MADDE 5: Vakfın yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir.

a) Bölgeyi ve sahip olduğu Ekonomik potansiyeli yerli ve yabancı yatırımcılara, kurum ve kuruluşlara tanıtmak amacıyla konferanslar, toplantılar düzenler.

b) Yurtdışı ve içindeki toplantılara (özellikle ekonomik ağırlıklı uluslararası konferans, fuar ve seminerlerde) bölgenin imkânlarını tanıtıcı ve bölgede yatırımı teşvik edici temasları, konuşmaları ve diğer etkinlikleri gerçekleştirir.

c) Özel ve kamu kuruluşlarının aynı amaçlara yönelik çalışmalarını destekler, onlarla işbirliği yapar, yardımlaşır.

ç) Adres kitabı, tanıtıcı broşür, dia, videokaseti, afiş gibi medyalar hazırlatır, bunları tanıtım ve teşvik faaliyeti sırasında kullanır.

d) Basın ve yayın organlarında amacına uygun yazı, makale ve konuşmalar yayınlanmasını sağlar, yerli ve yabancı gazetelere ilan ve reklâmlar verir.

e) Vakfın amacını ve özellikle bölge ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırımlar gerçekleştirir veya yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği yapar.

f)Sergi ve fuarlar açar, açılmasına yardımcı olur, destekler. Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplum ile ilgili dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, onları destekler.

ğ) Gümrük birliği ve globalleşme sürecinde hızla değişen rekabet ve ticaret koşullarına uyum için;
-Bölgenin insan kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla mesleki eğitim faaliyetlerini ve insan kaynaklarının verimli alanlarda yönlendirilmesine,
-Doğal çevrenin korunması amacıyla sanayi alanında çeşitli önlemler alınması ve bu yönde sağlıklı alt yapılar kurulmasına,
-Sanayiye dönük alt yapıların, rekabet ortamında en iyi bir düzeye getirilmesine yönelik faaliyet yapar ve bu yöndeki faaliyetler için Avrupa Birliği Destek Programları benzeri finansman kaynaklarına başvurur.

ı) Vakfın amaçları yönünde eğitimler yapar, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunur, bu gibi çalışmaları destekler.

i) Kültür ve sanat etkinlikleri düzenler.

j) Pay senetleri, tahviller ve kuponlar gibi her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil her türlü hukuki tasarruflarda bulunur.

k) Maddi ve gayri maddi değer taşıyan her türlü haklan devir ve satın alır veya bunları devreder.

l) Yetkili makamların izni ile intifa ve sükna hakkı dâhil olmak üzere mülkiyetten gayri aynı hakları veya mal varlıklarını iktisap eder ve bunlar üzerinde hakkın tanıdığı tasarruflarda bulunur.

m) Her türlü karşılıklı ve karşılıksız istikrazda bulunur.

n) Vakfın amacına uygun faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıf sair kuruluşlarla kanuni usullere uygun işbirliği yapar, diğer vakıf ve kuruluşlardan yardım alabilir. Vakfın mal varlığını arttırıcı çalışmalar yapar, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri artırmak için Vakfın mal malvarlığına dâhil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılabilir.

o) Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak için her türlü tesis ve ortaklıkları kurar, işletir, işlettirir veya kurulmuş ortaklıklara katılır veya ayrılır.

ö) Vakfın amacına uygun olarak yetkili makamların izni ile her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alır, kiraya verir, ipotek tesis eder ve bunlar üzerindeki her türlü hukuki tasarrufları yapar.

p) Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunur, hibe ve kredi programlarından yararlanmak için proje hazırlar, uygulama yapar. Bu konuda diğer şahıs ve kurumlara danışmanlık hizmeti verir.

s) Eğitim hizmetleri ile ilgili olarak Kreşler, Okullar, Üniversiteler, Etüt merkezleri ve diğer eğitim kurumlarını yapar ve yaptırılmasına katkıda bulunur. Bilim ve Kültür kurumlarının kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi, kiralanması ve devir işlemlerini de yürütür. Eğitimlerine devam eden öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yurtlar inşa eder. Kabiliyetli ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim ihtiyacı karşılanamayan muhtaç çocuk ve gençleri tespit ederek bu öğrencilere burs olanakları sağlar.
s-1) Vakıf faaliyetleriyle ilgili farkındalık oluşturma ve kamuoyunu bilgilendirme adına bülten, dergi, gazete, kitap ve bildiri yayınlar; web sayfaları ve sosyal medya iletişim araçları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirir.

ş) Bilim dallarında araştırma ve buluş merakı ile sanat dallarına yatkınlığı ve yeteneği bulunan kişileri tespit edebilmek için yarışmalar düzenler, yarışmalar neticesinde ödüller verir ve bu kişilerin çalışmalarına maddi ve manevi destek sağlar.

t) Her türlü sportif faaliyetleri destekler, Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Jimnastik gibi spor dallarını özellikle teşvik eder ayrıca, ata sporlarımız olan güreş, cirit, okçuluk gibi spor etkinliklerinin müsabakalarını düzenleyerek kültür mirasımızın devamlılığına destek verir.
t-1) Spor Kulüpleri ile ortaklık yapar, kulüplere ait hisseleri; % 0.01 ile % yüz arasında en az 1 pay sahibi olarak satın alır, kurulacak dernek veya uygun görülen hukuki oluşum ile bu kulüplerin işlerliğini sağlar, gerektiğinde maddi katkıda bulunur.
t-2) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun tarihini araştırmak ve kültür zenginliklerini ortaya çıkarmak için, tarihi ve kültürel eserlerin korunma ve restorasyon çalışmalarına öncülük yapan kuruluşlar ve ilgili derneklerle işbirliği yapar. Özellikle gastronomi dalında UNESCO tarafından koruma altına alınan Gaziantep Mutfağının korunarak gelecek nesillere aktarılması çabalarına maddi ve manevi olarak destek verir. İhtiyaç duyulduğunda Turizmle ilgili meslek okulları açar.

u) Sağlık hizmetlerine katkıda bulunur. Hastaneler, Sağlık ocakları ve koruyucu sağlık hizmetleri ve diğer tüm sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve şartlarının iyileştirilmesi adına faaliyet yürütür.
u-1) Şehrin çeşitli sorunlarını tespit etmek ve çözüm yolları bulmak amacıyla; panel, sempozyum, konferanslar ve seminerler düzenler.

ü) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumda yaşayanların kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, Türkiye’ye özgü olup bölgenin ananevi kültürünü yansıtan unutulmaya yüz tutmuş folklorik ekiplerin kurulmasını teşvik ederek her türlü kültürel faaliyetin yoğun bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olur.

v) Uluslararası nitelikte, milli sanat ve kültürümüzü işleyici ve tanıtıcı şenlikler düzenler, güzel sanatların yaygınlaştırılmasını ve geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunur.

y) Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun tarihini araştırmak ve kültür zenginliklerini ortaya çıkarmak için, tarihi ve kültürel eserlerin korunma ve restorasyon çalışmalarına öncülük yapan kuruluşlar ve ilgili derneklerle işbirliği yapar.

z) Doğal afet meydana gelmesi halinde zarar gören yurt köşelerine, müşkül duruma düşenlere, gazi, gazi ve şehit yakınlarına ve muhtaçlara, yurtdışı kaynaklara da çağrı da bulunarak, her türlü maddi ve manevi yardım ve desteği sağlamaya çalışır.

Sonuç olarak; Vakfın faaliyetleri ile Gaziantep ve çevresi olmak üzere tüm toplumun her türlü sorun ve projeleri ile ilgili güç birliği ve iş birliği imkânlarını geliştirir, bütünleştirici rol oynamayı hedef edinir. Bu hedefler için çalışmalar yaparken; devletin kamu hizmet yükünü azaltma amacı taşır.