GAZİANTEP’İ GELİŞTİRME VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI :
MADDE 1 : Vakfın adı Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’dır. Kısa adı “GAGEV”dir.
DEYİMLER :
MADDE 2 : Bu senette kullanılan deyimlerden:
Vakıf: Gaziantep’i Geliştirme Vakfını,
Vakıf Başkanı: Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nı
Vakıflar Tüzüğü: 21.08.1970 tarihi ve 13586 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Olan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki tüzüğü.
1. Valilik: Gaziantep Valiliğini (İl Özel İdaresi)
2. Büyükşehir Belediyesi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni
3. GTO: Gaziantep Ticaret Odası’nı
4. GSO: Gaziantep Sanayi Odası’nı
5. GTB: Gaziantep Ticaret Borsası’nı
6. G.İhr. Bir.: Güneydoğu İhracatçılar Birliği’ni
7. G.Esn. Od. Bir.: Gaziantep Esnaf Odaları Birliği’ni
8. OSB: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ni
9. GAGİAD: Gaziantep Genç İş Adamları Derneği’ni
10. MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni
11. GOSİAD: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler ve İşadamları Derneği’ni
12. Kulüp: Gaziantep Kulübü’nü
13. GATSİD: Gaziantep Tekstil Sanayi İşverenleri Derneği’ni ifade eder.

MERKEZ :
MADDE 3 :
Vakfın merkezi Güvenevler Mah. 59 Sk. Şehitkâmil / Gaziantep’ dir. Vakıf yasa ve tüzüklere uygun olarak Mütevelli Heyet Kararı ve Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şubelerin yapacakları işler ve yetkileri mütevelli heyeti kararı ile belirtilir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 4 :
Vakfın amacı, Gaziantep ve çevresinin ekonomik gelişmesini hızlandırmak için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların bölgeye ilgisini artıracak tanıtma ve teşvik çalışmaları yapmak, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara yardımcı olmak, böylece Gaziantep merkez olmak üzere Güneydoğuyu gelişmiş bir bölge haline getirmek, buraya dış ilişkilerin, bankacılığın ve sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir ortamda ekonomik canlılık kazandırmak ve sosyo ekonomik yönden gelişmemiş olan kırsal bölgelerdeki fakir ve muhtaç kişilere gıda ve benzeri yardımlarda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI :
MADDE 5:Vakfın yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir.
a) Bölgeyi ve sahip olduğu Ekonomik potansiyeli yerli ve yabancı yatırımcılara, kurum ve kuruluşlara tanıtmak amacıyla konferanslar, toplantılar düzenler.
b) Yurtdışı ve içindeki toplantılara (özellikle ekonomik ağırlıklı uluslar arası konferans, fuar ve seminerlerde) bölgenin imkânlarını tanıtıcı ve bölgede yatırımı teşvik edici temasları, konuşmaları ve diğer etkinlikleri gerçekleştirir.
c) Özel ve kamu kuruluşlarının aynı amaçlara yönelik çalışmalarını destekler, onlarla işbirliği yapar, yardımlaşır.
d) Adres kitabı, tanıtıcı broşür, dia, videokaseti, afiş gibi medyalar hazırlatır, bunları tanıtım ve teşvik faaliyeti sırasında kullanır.
e) Basın ve yayın organlarında amacına uygun yazı, makale ve konuşmalar yayınlanmasını sağlar, yerli ve yabancı gazetelere ilan ve reklâmlar verir.
f) Vakfın amacını ve özellikle bölge ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırımlar gerçekleştirir veya yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği yapar.
g) Sergi ve fuarlar açar, açılmasına yardımcı olur, destekler. İl dışındaki Gaziantep’le ilgili dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, onları destekler.
h) Gümrük birliği ve globalleşme sürecinde hızla değişen rekabet ve ticaret koşullarına uyum için;
•Bölgenin insan kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla mesleki eğitim faaliyetlerini ve insan kaynaklarının verimli alanlarda yönlendirilmesine,
•Doğal çevrenin korunması amacıyla sanayi alanında çeşitli önlemler alınması ve bu yönde sağlıklı alt yapılar kurulmasına,
•Sanayiye dönük alt yapıların, rekabet ortamında en iyi bir düzeye getirilmesine yönelik faaliyet yapar ve bu yöndeki faaliyetler için Avrupa Birliği Destek Programları benzeri finansman kaynaklarına başvurur.
i) Vakfın amaçları yönünde eğitimler yapar, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunur, bu gibi çalışmaları destekler.
j) Kültür ve sanat etkinlikleri düzenler.
k) Pay senetleri, tahviller ve kuponlar gibi her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil her türlü hukuki tasarruflarda bulunur.
l) Maddi ve gayri maddi değer taşıyan her türlü haklan devir ve satın alır veya bunları devreder.
m) Yetkili makamların izni ile intifa ve sükna hakkı dâhil olmak üzere mülkiyetten gayri aynı hakları veya mal varlıklarını iktisap eder ve bunlar üzerinde hakkın tanıdığı tasarruflarda bulunur.
n) Her türlü karşılıklı ve karşılıksız istikrazda bulunur.
o) Vakfın amacına uygun faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıf sair kuruluşlarla kanuni usullere uygun işbirliği yapar, diğer vakıf ve kuruluşlardan yardım alabilir. Vakfın mal varlığını arttırıcı çalışmalar yapar, amacı doğrulturunda harcayacağı gelirleri artırmak için Vakfın mal malvarlığına dâhil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılabilir.
p) Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak için her türlü tesis ve ortaklıkları kurar, işletir, işlettirir veya kurulmuş ortaklıklara katılır veya ayrılır.
r) Vakfın amacına uygun olarak yetkili makamların izni ile her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alır, kiraya verir, ipotek tesis eder ve bunlar üzerindeki her türlü hukuki tasarrufları yapar.
q) Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunur, hibe ve kredi programlarından yararlanmak için proje hazırlar, uygulama yapar. Bu konuda diğer şahıs ve kurumlara danışmanlık hizmeti verir.

Netice olarak; Vakfın faaliyetleri ile Gaziantep’in her türlü sorun ve projeleri ile ilgili güç birliği ve iş birliği imkânlarını geliştirir, bütünleştirici rol oynamayı hedef edinir.

VAKFIN ORGANLARI :
MADDE 6 : Vakfın organları şunlardır.
1- Mütevelli Heyeti
2- Yönetim kurulu
3- Denetim kurulu

MÜTEVELLİ HEYET :
MADDE 7 :
Mütevelli heyet aşağıdaki yazılı kişilerden oluşur.
1- Gaziantep İl Özel İdaresini temsilen Gaziantep Valisi
2- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
3- Gaziantep Ticaret Odasını temsilen Meclis Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı
4- Gaziantep Sanayi Odasını temsilen Meclis Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı
5- Gaziantep Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı,
6- Gaziantep İhracatçı Birliğini temsilen Başkanlar Kurulu Başkanı,
7- Gaziantep Genç İş Adamları Derneği’ni temsilen Dernek Başkanı,
8- Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni temsilen Birlik Başkanı,
9- Organize Sanayi Bölgesini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı,
10- Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamlarını Derneği’ni temsilen Dernek Başkanı,
11- Gaziantep Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni temsilen Dernek Başkanı,
12- Gaziantep Kulübünü temsilen Kulüp Başkanı,
13- Gaziantep Tekstil Sanayi İşverenleri Derneği’ni temsilen Dernek Başkanı,

Gerektiğinde Mütevelli Heyetin ¾ oyu ile üye olmayan diğer kuruluşlar arasında Vakıf Senedi tadil yapılarak yeni mütevelli heyet üyesi seçilebilir.

TEMSİLCİLERİN DEGİŞMESİ :
MADDE 8 : 7. Madde de belirtildiği şekilde, bir tüzel kişiliği temsilen Mütevelli Heyet toplantılarına katılan görevlilerin tüzel kişilikteki asli görevlerinin sona ermesi veya başkanlık, üye sıfatlarının kalkması halinde, aynı görevleri veya sıfatları devir alan kişiler Mütevelli Heyet’teki temsil görevini de devir almış olurlar.
Mütevelli üyenin istifa etmesi temsil ettiği kurumunun yetkili organlarının alacağı kararla geçerlilik kazanır.

ONUR KURULU :
MADDE 9 : Vakfa ve Gaziantep’e büyük ölçüde maddi ve manevi yardımda bulunmuş veya ekonomik ve sosyal alanda değerli hizmetler yapmış Kamu Yönetiminde, özel sektörde veya odaların ve meslek kuruluşlarının organlarında uzun süre başarılı görevler ifa etmiş kişiler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet’in üye tam sayısının salt çoğunluğu ile “Onur Kuruluna” seçilirler. Ayrıca vakıfta, vakıf organlarında görev yapmış kişiler, görev süresinin sonunda Onur Kurulunda yer alırlar, oy kullanamazlar.

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI :
MADDE 10 : Vakfın olağan Mütevelli Heyet toplantısı her yılın Nisan ayı içerisinde yapılır. Ayrıca Yönetim ve Denetim Kurullarının veya Mütevelli Heyet üyelerinden 1/3’ünün yazılı isteği veya Vakıf Başkanının çağrısı üzerine, Mütevelli Heyet olağanüstü de toplanır.

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE KARAR NİSABI :
MADDE 11 :
a) Mütevelli Heyet toplantıları üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak gündem ile birlikte bildirilir.
b) Mütevelli Heyet toplantısını Vakıf Başkanı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki kâtip üye seçilir. Bundan sonra gündem uygulanır. Kararlar katılan üyelerin çokluğu ile alınır. Oylama işari yapılır.
c) Vakıf Tüzüğünde yapılan değişiklikler için üye tam sayısının ¾ ‘ünün oyu gerekir.
d) Mütevelli Heyet, danışma ve izleme görevini yapmak üzere istişari mahiyette olarak, yılda en az bir defa bunun dışında Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine her zaman Yönetim Kurulu ile birlikte toplanır.
Mütevelli Heyet, çağrıya rağmen toplanamadığı halde, 15 gün sonra yapılacak toplantı mevcut katılanlarla yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ :
MADDE 12 :
a) Vakfın bilânçosu ile Gelir Tablosunu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya red etmek. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ibra edilmemeleri halinde haklarında gerekli işlem için karar vermek.
b) Yönetim ve Denetim Kurulu’na asil ve yedek üyeleri seçmek.
c) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen taslak bütçelerini onaylamak.
d) Vakıf tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak.
e) Gerektiğinde ¾ çoğunluk ile Yönetim Kurulu’nu süresinden önce yenilemek.
f) Yeni şubeler açılmasına karar vermek.
g) Vakfın fesi edilmesine karar vermek.
h) Yönetim Kurulu seçilinceye kadar Yönetim Kurulunun görevlerini ifa etmek.

YÖNETİM KURULU :
MADDE 13 :
Mütevelli heyet kendi üyeleri arasında yönetim kuruluna 7 asil ve 5 yedek üye seçer. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler; ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçerler.
Mütevelli Heyet gerek gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu’nun en çok 2 üyesini dışarıdan atayabilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, yedek üyeler sırasıyla asil üyeliğe geçerler.
Yönetim kurulu her ay en az 1 defa toplanır.
Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

MADDE 14 : Yönetim Kurulu, Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, kanunların ve Vakıf Tüzüğü’nün yüklediği görevler ile aşağıda ayrıca belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Vakfın amacının gerçekleşmesi ve Vakıf Tüzüğü’nde yer alan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ve yararlı gördüğü bütün tedbirleri almak.
b) Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak usuller tespit etmek.
c) Gerektiğinde yönetmelikler hazırlayıp, Mütevelli Heyet’in onayına sunmak.
d) Mütevelli Heyetçe alınan kararları uygulamak, yapılan tavsiyeleri göz önüne alarak çalışmalarda bulunmak.
e) Vakfın ve Vakfa bağlı işletmelerin çalışma programlarını yapmak ve gerekli yönetmelikleri hazırlamak.
f) Çalışma programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli mali imkânları hazırlamak, iş ve yönetim yerleri sağlamak, personelin atanması ile yetki, sorumluluk ve ücretlerini tesbit etmek ve gerektiğinde ilişkilerini kesmek.
g) Yardım kampanyalarının en tesirli biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
h) Bütçe ve bilânço ile gelir gider çizelgelerini ve yapılan işlerin raporlarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.
i) Vakfın idari kadrolarını ve bir sonraki tahmini bütçeyi ve Vakıf Tüzüğünde yapılacak değişiklikler ile Yönetmelikleri hazırlayıp Mütevelli Heyete sunmak.
j) Her türlü menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul etmek.
k) Vakıf Genel Sekreter atamak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek.
l) Vakfa bağış, vasiyet ve yardımda bulunacaklara onur belgesi vermek, vakfın kuracağı çeşitli kurucuların ve gerekli görülenlerin adlarını vermek ve bunu plaketlerle veya başkaca uygun şekillerde belirlemek.
m) Vakfın idari kadrosuna atamalar yapmak, gerekli gördüğü idari kadro görevlerine imza yetkisi tanımak.
n) Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personelin yetiştirilmesini sağlayacak tedbirler almak.
o) Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirini artırmak için kurulan veya iştirak edilen her türlü tesis ve ortaklıklar nezdinde vakfın temsilcilerini seçmek.

VAKFIN TEMSİL VE İLZAMI :
MADDE 15 : Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder, Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı hallerde Başkan Vekili temsil eder. Vakfın ilzam edecek imzalar; Başkan, Başkan olmadığı takdirde Başkan Vekili ve muhasip üyenin müşterek imzaları altında olur. Yetkili imzalara ait sirküler Yönetim Kurulunca düzenlenerek notere tasdik ettirilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE KARAR NİSABI :
MADDE 16 : Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde Başkan’ın ve iç üyenin göstereceği lüzum üzerine ara toplantılarda yapılabilir. Toplantıyı, Başkan bulunmadığı zaman Başkan Vekili yönetir. Yönetim Kurul Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde, Başkan’ın oyu iki oy sayılır. Ancak, gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi gibi menkul mallar alınması ve satılması, istikraz akdi, yönetmeliklerin yapılması ve değiştirilmesi, yeni işletme, tesis ve yatırım yapılması, vakfın feshi, vakfın mal varlığının gelir getirmek amacıyla plasmanı ve Yönetim Kurulu’nun kendi arasındaki görev bölümü konularında en az beş üyenin olumlu oy kullanması şarttır.

MADDE 17 : Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulunda boşalma olduğunda boşalan yer, aldıkları oy sıralamasına göre yedeklerle doldurulur.

ÜCRET VE HUZUR HAKKI :
MADDE 18 : Yönetim Kurulu Üyeleri, bu görevleri dolayısıyla ücret ve huzur hakkı almazlar, ancak görevle bir yere gönderildiklerinde kendilerine yıllık bütçede uygun görülecek miktarda harcırah verilir. Yönetim kurulu Üyelerinin toplantı yerine gidip-gelme, yolluk ve ikamet masrafları vakıfça ödenir.

DENETLEME KURULU :
MADDE 19 : Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilecek üç kişiden oluşur. Denetçiler ve iki yedeği iki yıl için seçilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ :
MADDE 20 : Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve işlemlerini denetler. Mali konular ile ilgili defter, hesap ve belgeleri inceler, hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en geç on gün önce Mütevelli Heyet Üyelerine yollamak üzere Yönetim Kuruluna verir.

GENEL SEKRETERLİK :
MADDE 21 :Vakıf sekretaryası bir Genel Sekreter idaresi altında gereken sayıda ve yetenekte memur ve hizmetliden oluşur.
Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti onayı ile atanır. Ücret de aynı yöntem ile belirlenir. Gerektiğinde Genel Sekreter Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilebilir. Bu takdirde Genel Sekreter atanan kişinin Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.

MALİ HÜKÜMLER
VAKFIN MAL VARLIĞI :
MADDE 22 : Vakfa bağışlanacak para, pay senedi, tahviller ve taşınmaz mallar vakfın mal varlığına eklenir. Vakıf, intifa hakkı dâhil her türlü mülkiyetten gayri hakları da iktisap edebilir.

VAKFIN GELİRLERİ :
MADDE 23 : Vakfın gelirleri şunlardır;
a) Edineceği taşınmaz malların geliri,
b) Bağışlar ve vasiyetler,
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyet gösterilerinden ve yayınlarından sağlanacak gelirler,
d) Menkul değerlerin iratları ve mevduat faizleri,
e) Vakfın kurduğu veya ortak olduğu tesis, kuruluş ve hizmetlerden sağlayacağı gelirler,
f) Her türlü diğer gelirler.

MADDE 24 : Vakfın gelirlerinin tamamını Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmetlerin yerine getirilmesini istihdaf etmek üzere kurulmuştur. Vakıflar Tüzüğünün 37. maddesinde sınırlanan Yönetim ve idame masraflarıyla Vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara tahsis edilecek miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsis veya sarf edilir. Vakıflar hakkındaki tüzük gereğince Yönetim, idame masrafları ve yatırımlara sarf edilen Vakıf gelirlerinin 1/3’ünün %10’u yedek akçeye ayrılır.

YEDEK AKÇEDEN HARCAMA :
MADDE 25 : Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu yıl içinde yedek akçeden harcama yapılmasına karar verebilir. Bu takdirde yılsonunda kullanılan miktar yedek akçeye eklenerek yedek akçe tamamlanır.

FONLARIN PLASMANI :
MADDE 26 : Zorunlu hallerde Yönetim kurulu kararıyla en verimli ve güvenli şekilde işletilir ve nemalandırılır.

DEFTERLER :
MADDE 27 : Vakıflar tüzüğünün ön gördüğü defterler tutulur.

HESAP DÖNEMİ :
MADDE 28 : Vâkıfın hesap dönemi, takvim yılıdır.
MADDE 29 : Bu Vakıf senedinde düzenlenmeyen hususlarda Vakıflar Tüzüğü hükümleri uygulanır.

VAKFIN DAĞILMASI :
MADDE 30 : Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi veya Yönetim Kurulunca alınacak tedbirlere rağmen Vakfın mal varlığının 5 yıl sonunda Vakfın gayesi için yeterli seviyeye getirilmemesi halinde Vakfın dağılması Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.
Dağılma kararı alındığında, bununla ilgili olup Vakıflar Tüzüğünde belirtilen işlemler, Yönetim Kurulunca yerine getirilir. dağılma halinde Vakfın mal varlığı aynı amaçla kurulmuş bir başka Vakfa devredilir.

GAGEV: www.gagev.org.tr